תנאי שימוש

כללי

אתר האינטרנט https://www.yedahaya.com  ("האתר") משמש כאתר של עמותת ידעיה (ע"ר) ("מ.ע 580654093") (להלן: "העמותה") וכפלטפורמה לרכישת קורסים במגוון תחומי החיים ומאפשר איסוף תרומות עבור צרכי עמותת ידעיה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

• הרכישה או הענקת תרומה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש לצורך הרמת תרומה שייעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין העמותה.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

רכישה קורס

 • רכישת קורס אפשרית באמצעות סליקת כרטיס אשראי באתר האינטרנט. לאחר ההרשמה לאתר ורכישת הקורס – ישלח  באימייל קוד וקישור לקורס הנרכש. חלק מתכני ניתנים לצפייה מיד, חלק אחר מהתכנים ההם מפגשים מקוונים בזמן אמת, מפגשים אלו יתקיימו על פי המפורט בכל קורס. העמותה שומרת לעצמה לשנות את זמני המפגשים בהודעה מוקדמת של שלושה ימים לפחות למשתתפים.
 • אין להעביר את פרטי הגישה לאף משתמש אחר מלבד הרוכש ובני ביתו.
 • משך ההרשאה לצפייה בקורס היא 24 חודשים מיום רכישת הקורס. לאחר מועד זה רשאי האתר להסיר מהאזור האישי של המשתמש את הקורס, אלא אם הגיש בקשה להארכת תקופת הצפייה, ובקשתו אושרה.

אחריות העמותה

 • העמותה ומנהליה לוקחים אחריות על התוכן המוצג באתר , על הפעולות המתרחשות בו לרבות מכירה ושירות רוכשי הקורס.
 • האתר עומד בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע לעסקיים.
 • האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.  עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לתורם ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החזרות וביטולים

 • הצטרפות לקורס אפשרית באמצעות סליקת כרטיס אשראי בדף הקורס. ניתן יהיה לרכוש את הקורס עד שישה תשלומים.
 • לקוח שרכש קורס רשאי יהיה לקבל את כספו בחזרה עם יטען לאחר 90 יום מסיום המפגש האחרון של הקורס שלא היה מרוצה מתכני הקורס. במצב זה עמותת ידעיה תידרש להחזיר ללקוח את התשלום ששלם לקורס תוך 21 ימי עסקים.
 • לשם נוחיות המשתמש בלבד, ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לעמותה.

קבלת תרומות 

 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא ניתן אישור חברת האשראי תוך 14 יום מקבלת ההודעה יהיה האתר זכאי לבטל את התרומה. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, ניתן לבצע תרומה באמצעות הטלפון כמופיע באתר. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. באישור העסקה על ידי חברות האשראי.
 • לעמותה אישורים משלטונות המס כמתחייב בחוק,
 • יודגש שבשלב זה העמותה אינה מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
  לפיכך לא תתקבל בגין תרומה אישור מוכר לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  יודגש שבשלב זה אין לעמותה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
 • התורם יקבל אישור בדוא"ל שיציין על תרומתו לעמותה, בתוך 3 ימי עסקים. במידה והתורם מעוניין בקבלה על תרומתו, הקבלה שתנפיק העמותה בכל מקרה - תישלח לתורם במכתב בדואר רגיל, בתוך 5 ימי עסקים.
 • העמותה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בכל מידע הקשור לתורמים ללא קבלת הרשאה בכתב, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך קבלת התרומה. ידוע לנו כי הכתובות ישמשו את העמותה כרשימת דיוור אלא אם הודענו על אי רצוננו לקבל שירותי דיוור ישיר בהתאם לדרך בה תקבע.
 • מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
 • דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

הגבלת פרטיות

 • איננו שומרים פרטי אשראי של המשתמשים באתר.
 • איננו מעבירים את פרטי המשתמשים לידי צד ג'.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

כשרות להשתמש באתר

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין
 • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
 • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו\או בצד ג' כלשהו.

  נושאים נוספים
 • ט.ל.ח. אין כפל מבצעים והטבות.
 • האתר כולל התאמת נגישות לשירות לפי תקנות שוויון זכויות
  לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
 • ברכישת קורס מהאתר או בנתינת תרומה נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או תוכן מסחרי ו/או שיווקי מאת עמותת ידעיה בהודעות SMS ו/או בדואר אלקטרוני. המשתמש רשאי בכל עת להודיע על הפסקת הסכמתו לקבלת תוכן כאמור.
 • אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (cookies) לצרכי סטטיסטיקה פנימיים ובכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות
  אך ייתכן כי בשל שיקולים טכניים,
  תקלות צד ג' או אחרים, יקרו הפרעות בזמינות האתר.
  ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת.
  לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר באופן זמני.
  אך כמובן שעבור הרוכשים, התוכן יהיה זמין לאחר תיקון התקלות, אם וכאשר יהיו.
 • צפייה מיטבית בתכני האתר והשתתפות בקורסים מתאפשרות באמצעות חיבור לאינטרנט ברוחב פס של 15 מגה לפחות. חיבור ברוחב פס נמוך מזה עלול לגרום לקטיעות ברצף השידור. 
 • ידוע למשתמש כי השימוש באתר חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט העמותה משקיעה מאמץ בהגנה מפני סיכונים אלה אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת ויתכנו נזקים לרבות גילוי ו/או שיבוש המידע שיבוש בפעילות האתר.
 • העמותה אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מתקלה / פגם או אופן תפעול שגוי של התוכנה שמפעילה את האתר או את הגישה אליו.

פרטים לשם יצירת קשר:

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או לגבי התרומות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של עמותת ידעיה

במספר 0525666536

או באימייל yedahaya26@gmail.com

או בדואר לכתובת:
 יצחק קצנלסון 7/6, נתניה.